Úvodná dôvodová správa

pri založení

Zväzu družstevných Rómov

Slovenska

 

Preambula

 

Zväz družstevných Rómov Slovenska je organizácia, ktorá má za cieľ zjednocovať svojich členov na báze občianskej spolupatričnosti a vzájomnej solidarity formou kolektívneho hospodárenia a využívania finančných a materiálnych prostriedkov združenia. Zväz je samostatným otvoreným apolitickým a nezávislým občianskym združením združujúcim svojich členov. Je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi. Zväz družstevných Rómov Slovenska je samostatný subjekt, ktorý vstupuje do vzťahov s inými organizáciami, ktoré sledujú podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Dôvody, ciele a predmet činnosti Zväzu

 

            V druhej polovici roku 2009 vznikla v Liptovskom Mikuláši diskusná platforma, ktorej aktéri začali konštruktívne riešiť spoločenské a najmä hospodárske postavenie Rómov na Liptove. Niekoľko desiatok občanov, a to najmä hospodársky aktívnych Rómov, ale tiež štátnych, komunálnych a hospodárskych osobností v Liptovskom Mikuláši vo vzácnej harmónii súčinnosti vygenerovalo aktivitu, kde táto aktivita vyústila v decembri roku 2009 do konkrétneho výsledku. Týmto konkrétnym výsledkom bola myšlienka založiť na Liptove hospodársku - podnikateľskú organizáciu Družstvo výroby, obchodu a služieb Rómov Liptova. Aktivisti tohoto diania sa ustálili v názore, že najprogresívnejšou a najkonštruktívnejšou formou riešenia hospodárskeho postavenia Rómov je forma kolektívneho hospodárenia  - družstevná forma hospodárenia. Takýmto sebamobilizačným konaním bola dňa 19. decembra 2009    v obci Podtúreň zvolaná Prípravná schôdza zakladateľov Družstva. V tom čase  a na tom mieste bola zverejnená Dôvodová správa pri založení Družstva  výroby, obchodu a služieb Rómov Liptova. Bol predložený prvý návrh Stanov družstva na ich pripomienkovanie. Informácie o takomto dianí sa stali témou veľmi širokého diskusného pléna. Informácie o takomto hnutí boli uverejnené v médiách, a to na regionálnej ako aj celoslovenskej úrovni. Prostredníctvom Slovenskej televízie boli tieto aktivity prezentované na celoslovenskej úrovni v hlavnom vysielacom čase.  Celkovú informáciu o týchto aktivitách aktivisti predložili  aj Úradu vlády Slovenskej republiky a to prostredníctvom Splnomocnenca vlády Slovenskej Republiky pre Rómske komunity JUDr. Ľudovíta Galbavého, PhD., ktorý informáciu prijal.

           

            Pod vplyvom uvedených skutočností sa celoplošne na úrovni Slovenska začali myšlienky družstevníctva medzi Rómami veľmi rýchlo šíriť. Zakladatelia Družstva Rómov Liptova sú neustále kontaktovaní a navštevovaní aktivistami z iných regiónov a obcí s jasným cieľom - získať čo najviac informácií o tomto hnutí s úmyslom aplikovať túto formu hospodárskej činnosti vo svojich bydliskách.

Vo februári roku 2010 nadobudlo toto hnutie taký rozmer, že s úmyslom založiť si vlastné družstvá sa prezentovalo približne dvadsať tisíc občanov, a to Rómov ako aj Nerómov.

 

            Takto vznikla a rozvíja sa potreba zjednocovať občanov, ktorí sa s myšlienkou a programom Združstevňovania Rómov na Slovensku STOTOŽNILI. Na základe takéhoto prirodzeného vývoja a celospoločenského záujmu, z vôle a potreby Rómskych a Nerómskych aktivistov bolo založené občianske združenie Zväz družstevných Rómov Slovenska. Táto spoločenská organizácia bola  v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. registrovaná na Ministerstve vnútre Slovenskej republiky dňa 4. marca 2010. Dňa 6. marca 2010 boli Stanovy združenia schválené na ustanovujúcom  Valnom zhromaždení. Na tomto ustanovujúcom Valnom zhromaždení bolo zvolené demokratickým spôsobom 7 členné predsedníctvo zväzu,    jej štatutárny orgán Predseda ako aj kontrolný orgán združenia - Revízor.

 

            Predsedníctvo započalo dňa 7. marca 2010 svoju riadnu činnosť v zmysle Stanov zväzu. Prvou úlohou predsedníctva zväzu bolo vypracovanie Úvodnej dôvodovej správy pre založenie Stavebného bytového družstva Rómov. Druhou úlohou predsedníctva bola realizácia webovej stránky Zväzu družstevných Rómov Slovenska s jej adresou http://www.zdrs.sk/. V tomto období Predsedníctvo zväzu realizuje budovanie členskej základne zväzu na celoslovenskej úrovni. Aktivisti zväzu pracujú v teréne so silnou podporou rómskych komunitných pracovníkov a spolurealizujú písomné vyznačenie členskej základne Zväzu družstevných Rómov Slovenska.

 

Členovia Predsedníctva spolu s Rómskymi a Nerómskymi hospodárskymi aktivistami v obciach a regiónoch pri významnej podpore komunitných pracovníkov  každodenne jednajú a rokujú so záujemcami o vytvorenie Družstiev výroby, obchodu a služieb Rómov a Stavebných bytových družstiev Rómov na celom Slovensku.

 

            Predsedníctvo zväzu pripravuje rozsiahly publikačný materiál o Programe združstevňovania Rómov na Slovensku.

 

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Zväz družstevných Rómov Slovenska

 

 

Článok. I.

Základné ustanovenia

 

•1.    Občianske združenie Zväz družstevných Rómov Slovenska je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o zhromažďovaní občanov dobrovoľným združením občanov. Občianske združenie je samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým občianskym združením, združujúcim svojich členov.

 

•2.    Názov občianskeho združenia je: Zväz družstevných Rómov Slovenska.

 

•3.    Sídlom združenia je: 930 37 Lehnice 53

 

•4.    Občianske združenie Zväz družstevných Rómov Slovenska (ďalej len „združenie") je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

 

 

•5.    Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.

 

Článok II.

Ciele a predmet činnosti združenia

 

*1. Združenie má za cieľ  zjednocovať svojich členov na báze občianskej spolupatričnosti a vzájomnej solidarity formou kolektívneho hospodárenia a využívania finančných a materiálnych prostriedkov združenia.

 

*2.    Činnosť združenia, sledujúc stanovené ciele, bude spočívať najmä:

•-   vytváranie personálnych, organizačných a materiálnych podmienok pre humanizáciu a skvalitňovanie podmienok občianskeho života svojich členov s osobitným zreteľom na kvalitu bývania,

•-       podpora a udržanie vzájomnej spolupatričnosti, rodinných a sociálnych väzieb s prihliadnutím na historické, ekonomické a kultúrne tradície,

•-       formovanie a zveľaďovanie aktívneho vzťahu k prírodnému prostrediu, s využitím geografických podmienok, podpora a rozvoj turizmu,

•-       organizovanie voľnočasových aktivít zameraných na motiváciu a využitie tradičných remesiel a zručností formou stretnutí, výmeny skúseností, súťaží, výstav a pod.

•-       spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR a v zahraničí, podpora a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania.

 

Článok III.

Podmienky prijatia za člena

 

•1.    Členom združenia sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 15 rokov a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia.

 

*2.  Členstvo v združení môže byť:

 

 

•a)    riadne

•b)    čestné

 

 • 3. Riadne členstvo vzniká na základe prihlášky schválenej predstavenstvom združenia a uhradením členského  príspevku. Dokladom je Členský preukaz.

 

 • 4. Čestné členstvo vzniká na základe návrhu na udelenie čestného členstva po schválení predstavenstvom. Čestným členom môže byť len fyzická osoba. Čestné členstvo je morálnym ocenením za aktívnu a dlhodobú podporu združenia.

 

 • 5. Členstvo zaniká:

 

•a)    vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení,

•b)    vylúčením - ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov (napr. je odsúdený za úmyselný trestný čin), a to na základe rozhodnutia predsedníctva združenia. Proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odvolanie na valné zhromaždenie.

•c)    úmrtím člena - fyzickej osoby,

•d)    zánikom člena - právnickej osoby,

•e)    zánikom Občianskeho združenia.

 

 

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

 

 • 1. Každý člen má právo:

 

•a)  zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach, členských schôdzach, podujatiach a na celkovej činnosti združenia,

•b)    vyjadrovať sa ku všetkým otázkam a byť informovaný o činnosti združenia a výsledkoch rokovaní jeho orgánov,

•c)    podávať návrhy, podnety a sťažnosti a byť informovaný o ich riešení,

•d)    voliť a byť volený do orgánov združenia.

 

 • 2. Povinnosti členov sú:

 

•a)    dodržiavať stanovy združenia,

•b)    plniť uznesenia orgánov,

•c)    pomáhať pri plnení cieľov  a aktívne sa podieľat na jeho práci,

•d)    nekonať v rozpore s cieľmi a aktivitami združenia,

•e)    platiť členské príspevky,

•f)     ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

 

 

 

 

 

 

Článok V.

Organizačné členenie

 

Valné zhromaždenie

 

 • 1. Je najvyšším orgánom združenia. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predsedníctvo, ak o to požiada tretina členov.

 

 • 2. Valné zhromaždenie sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, na zmenu stanov a na zrušenie združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov združenia.

 

 • 3. Valné zhromaždenie:

 

 • a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 • b) volí a odvoláva členov predsedníctva,
 • c) volí a odvoláva členov dozornej rady alebo revízora,
 • d) schovaľuje plán činnosti a výročnú správu o hospodárení,
 • e) rozhoduje  o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,
 • f) rozhoduje o odvolaní člena združenia voči rozhodnutiu predsedníctva a o jeho vylúčení.

 

 • 4. Občianske združenie môže prijímať svoje rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh uznesenia predkladá na vyjadrenie predstavenstvo spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia zasielajú na adresu sídla združenia. Ak sa člen nevyjadrí v lehote platí, že súhlasí. Predstavenstvo potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom.

 

Predsedníctvo

 

 • 1. Je výkonným orgánom OZ. Predsedníctvo má 7 členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 5 rokov. Členovia predsedníctva volia zo svojich radov predsedu a podpredsedu, ktorého funkčné obdobie je stanovené na 5 rokov.

 

 • 2. Predsedníctvo sa schádza najmenej 2x ročne a zvoláva ho predseda združenia alebo podpredseda združenia. K právoplatnému uzneseniu predsedníctva sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

 

 • 3. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu a zabezpečuje úlohy:

 

 • a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,
 • b) volí spomedzi svojich členov predsedu a podpredsedu a odvoláva ich,
 • c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania VZ,
 • d) vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, správu o hospodárení,
 • e) rozhoduje oschválení a zrušení členstva,
 • f) oznamuje zánik príslušnému orgánu,
 • g) v prípade likvidácie ustanovuje likvidátora,
 • h) schvaľuje rozpočet,
 • i) stanovuje výšku členského príspevku.

 

 • 4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti zriadiť sekretariát, ktorý zabezpečuje vedenie administratívy a účtovníctva združenia.

 

Štatutárny orgán

 

 • 1. Štatutárnym orgánom je predseda, ktorý zastupuje združenie vo vzťahu k tretím osobám.

 

 • 2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva združenia.

 

 • 3. V neprítomnosti predsedu združenia ho zastupuje podpredseda.

 

Revízor

 

 • 1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, je volený valným zhromaždením a zodpovedá za svoju činnosť  valnému zhromaždeniu.

 

 • 2. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve združenia.

 

 • 3. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje jeho príslušné orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

 

 • 4. Revízor pripravuje a predkladá správu o hospodárení združenia predsedníctvu jedenkrát ročne.

 

 • 5. Revízor kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 

Článok VI.

Hospodárenie združenia

 

 

 • 1. Hospodárenie združenia sa riadi podľa všeobecne platných predpisov a nariadení pre občianske združenia.

 

 • 2. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 

 • 3. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

 

 • 4. Združenie získava svoj majetok:

 

 • a) z členských príspevkov,
 • b) z grantov a dotácií od právnických osôb,
 • c) z darov a príspevkov fyzických a právnických osôb,
 • d) zo svojej podnikateľskej činnosti.

 

 • 5. Združenie môže vykonávať podnikateľskú činnosť v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k svojej činnosti, pričom jeho podnikateľská činnosť súvisí so zabezpečovaním cieľov a poslania v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

 

 • 6. Rozpočet združenia na príslušný rok schvaľuje predsedníctvo združenia.

 

 • 7. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.

 

 • 8. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.

 

Článok VII.

Zánik združenia

 

O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia valného zhromaždenia.

Zánik oznamuje do 15 dní po ukončení likvidácie predsedníctvo OZ Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Pri likvidácii OZ sa primerane postupuje podľa §70 - 75 Obchodného zákonníka.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 • 1. Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť schválením na ustanovujúcom valnom zhromaždení.

 

 • 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

V Rovinke, dňa 22.02.2010

 

 

 
Copyright © ZDRS 2010